Licencja

INFORMACJE DLA PIERWOTNEGO NABYWCY I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ OPROGRAMOWANIA.

NINIEJSZY “PRODUKT” BĘDĄCY OPROGRAMOWANIEM, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ, JEST WŁASNOŚCIĄ QUANTUM CONTROLS SP. Z O.O. (ZWANEGO DALEJ “LICENCJODAWCĄ”). PRODUKT JEST UDOSTĘPNIANY PIERWOTNEMU NABYWCY (“LICENCJOBIORCY”) NA WARUNKACH NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ “LICENCJĄ”) W POSTACI URZĄDZENIA KOMPUTEROWEGO Z ZAINSTALOWANYM PRODUKTEM (ZWANEGO DALEJ “SERWEREM”). PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKTU LUB KORZYSTANIEM Z NIEGO. UŻYTKOWNIKOWI, KTÓRY NIE WYRAZI ZGODY NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ, NIE WOLNO UŻYWAĆ PRODUKTU. MOŻE ON ZWRÓCIĆ PRODUKT WŁAŚCICIELOWI LUB JEGO AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI W CIĄGU SIEDMIU (7) DNI OD DATY PIERWOTNEGO NABYCIA PRODUKTU, RAZEM Z ORYGINALNYM OPAKOWANIEM I DOWODEM ZAKUPU, W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO ZWROTU KOSZTÓW. WSZYSTKIE POSIADANE KOPIE OPROGRAMOWANIA NIEZWŁOCZNIE MUSZĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE LUB ZWRÓCONE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. KAŻDORAZOWE UŻYCIE PRODUKTU TRAKTOWANE JEST RÓWNOZNACZNIE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ.

Warunki udzielenia licencji: Licencjodawca udzieli Licencjobiorcy niniejszej Licencji wyłącznie, (a)jeśli Licencjobiorca uzyskał Produkt od autoryzowanego dystrybutora. (b)Jeśli Licencjobiorca uzyskał Produkt z jakiegokolwiek innego źródła, nie może zainstalować Produktu ani z niego korzystać. (c)Jeśli Licencjobiorca zaakceptuje warunki i postanowienia niniejszej umowy licencyjnej na piśmie lub przez kliknięcie na przycisk “Akceptuję” warunki umowy licencyjnej. Czynność ta stanowi prawny odpowiednik złożenia podpisu na umowie sporządzonej na piśmie, co oznacza, że warunki licencji stają się przedmiotem prawnie wiążącej umowy między Licencjobiorcą a Licencjodawcą. Jeżeli Licencjobiorca nie wyraża zgody na warunki i postanowienia umowy licencyjnej, powinien kliknąć przyciski przycisk “Anuluj”, w celu zakończenia pracy z Produktem, jako że w takim przypadku Licencjodawca nie udzieli mu licencji na Produkt.

Udzielenie licencji: Licencjodawca udziela osobie, firmie lub instytucji, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z produktu na jednym urządzeniu komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji. (a)Licencjobiorca może wykonać jedną (1) kopię zapasową składników oprogramowania towarzyszącego na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnej kopii. (b)Jakiekolwiek aplikacje wykonane przy pomocy produktu mogą być wykorzystywane wyłącznie wraz z produktem. (c)Każda instalacja i korzystanie z produktu wymaga zaakceptowania warunków niniejszej licencji. (d)Okres obowiązywania niniejszej Licencji rozpoczyna się w dniu otrzymania Produktu i trwa nieprzerwanie aż do jej rozwiązania.

Prawa autorskie i własność: Niniejsze oprogramowanie zainstalowane na serwerze, jest chronione prawami autorskimi i innymi prawami obowiązującymi w Polsce. (a)Licencjodawca zachowuje wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Produktu. (b)Nie istnieją żadne licencje implikowane wynikające z niniejszej Licencji a Licencjodawca zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone Licencjobiorcy. (c)Licencjobiorca nie wchodzi w posiadanie prawa do Produktu ani innych praw niż prawa licencyjne do Produktu lub związanych z nim. (d)Licencjodawca jest właścicielem wszystkich kopii Produktu, bez względu na sposób ich wykonania. (e)Licencjobiorca oświadcza, że nigdy i nigdzie w żaden sposób nie będzie kwestionować praw właściciela do Produktu, nie będzie też poddawać w wątpliwość ważności praw właściciela do Produktu. (f)Niniejsza Licencja nie daje Licencjobiorcy żadnych praw do korzystania z jakiegokolwiek znaku handlowego czy usługowego należącego do Licencjodawcy.

Ograniczenia licencji: Licencjobiorca nie może modyfikować, dostosowywać, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych w stosunku do Produktu ani łączyć Produktu z innym oprogramowaniem niż opisane w dokumentacji załączonej do Produktu lub niż zaaprobowano na piśmie przez Licencjodawcę. Ponadto nie może: (a)Wynajmować, dzierżawić lub wypożyczać Produktu jakiejkolwiek stronie trzeciej. (b)Udzielać licencji wtórnej, rozprowadzać lub w inny sposób przekazywać Produkt lub dowolną jego część. (c)Odtwarzać, dekompilować, deasemblować lub w inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy Produktu. (d)Usuwać, zmieniać lub zamazywać jakiekolwiek umieszczone na Produkcie zapisy dotyczące praw własności lub poufności (włącznie z zapisami dotyczącymi praw autorskich i znaku handlowego) licencjodawcy lub jego dostawców. (e)Umożliwiać stronom trzecim dostęp lub użytkowanie produktu, np. na zasadach porozumienia o podziale czasu, korzystać z Produktu w pracy biura usługowego lub w inny sposób umożliwiać korzystanie lub osiąganie korzyści przez strony trzecie. (f)Kopiować lub korzystać z Produktu w sposób inny niż wyraźnie uprawniony. (g)Ujawniać lub publikować wyników testów porównawczych wydajności Produktu. (h)Prawa udzielone w ramach niniejszej Licencji mają zastosowanie wyłącznie do Produktu. Aby korzystać z innego oprogramowania Licencjodawcy, należy uzyskać osobną licencję.

Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności: Z WYJĄTKIEM NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI WYRAŻONEJ POWYŻEJ, PRODUKT JEST DOSTARCZANY “TAK, JAK JEST” I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. LICENCJODAWCA NINIEJSZYM WYKLUCZA I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI IMPLIKOWANYCH CZY USTAWOWYCH, W TYM GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAWA, TYTUŁU, WYNIKÓW, DZIAŁAŃ CZY PRYWATNEGO UŻYTKOWANIA. BRAK GWARANCJI STANOWIĄCEJ, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD BŁĘDÓW I BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ. LICENCJOBIORCA BIERZE NA SIEBIE CAŁKOWITE RYZYKO KORZYSTANIA Z PRODUKTU. W ZAKRESIE, W JAKIM WŁAŚCICIEL NIE MOŻE SIĘ ZRZEC STOSOWANIA GWARANCJI WSKUTEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI BĘDZIE NAJMNIEJSZY PRAWNIE DOPUSZCZALNY.

Naklejka na urządzeniu: Warunkiem korzystania z tego urządzenia (z wyłączeniem wersji Hyper-V dla maszyn wirtualnych) wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem, jest akceptacja warunków zawartych w umowie licencyjnej (“Licencji”). Treść licencji dostępna jest na stronie internetowej produktu: https://bms.pl/licencja.

Scroll to Top
Scroll to Top