System detekcji CO i LPG – czym jest i jak działa?

Systemy detekcji gazów, takich jak tlenek węgla (CO) i skroplony gaz ropopochodny (LPG), odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w różnorodnych obiektach – od serwerowni po budynki mieszkalne. Tego typu rozwiązania są nieodzownym elementem nowoczesnych instalacji zarządzania bezpieczeństwem, integrując się z innymi rozwiązaniami technicznymi w ramach PSIM (Physical Security Information Management). Jak działają nowoczesne systemy detekcji gazu?

Działanie i specyfikacja detektora gazu

Detektory gazu są urządzeniami służącymi do wykrywania obecności niebezpiecznych gazów w powietrzu. Działają na zasadzie monitorowania składu powietrza i reagowania na przekroczenie określonych stężeń pewnych substancji.

W przypadku detektorów tlenku węgla (CO) czujniki te są w stanie wykryć niewielkie ilości tego bezbarwnego, bezwonnego i wysoce toksycznego gazu. Detektory LPG natomiast monitorują obecność skroplonego gazu ropopochodnego, który jest łatwopalny i może stanowić zagrożenie wybuchem.

Czujniki detekcji gazu wykorzystują różne technologie, takie jak półprzewodniki, ogniwa elektrochemiczne, podczerwień i katalityczne spalanie. Modele działające na pierwszej wymienionej zasadzie zmieniają swoje właściwości elektryczne w obecności danej substancji, co jest mierzone, a następnie przekształcane na sygnał alarmowy.

Elektrochemiczne detektory z kolei reagują chemicznie z gazem, generując prąd elektryczny proporcjonalny do stężenia gazu. Modele na podczerwień analizują zmiany w absorpcji światła podczerwonego, a urządzenia katalityczne mierzą zmiany temperatury podczas spalania gazu na katalizatorze.

System detekcji gazu

Systemy detekcji gazu integrują poszczególne detektory w kompleksową instalację monitorującą, która jest w stanie natychmiast zareagować na wykrycie niebezpiecznego stężenia substancji. Składa się ona z czujników rozmieszczonych w najważniejszych punktach obiektu, centrali kontrolnej, która analizuje otrzymane od nich dane, a także sygnalizatorów alarmowych, informujących o zagrożeniu.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego stężenia gazu system automatycznie uruchamia alarmy dźwiękowe i świetlne. Może również zainicjować procedury awaryjne, takie jak wyłączenie wentylacji, zamknięcie zaworów gazowych czy ewakuacja budynku.

System detekcji LPG w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem PSIM

Integracja systemów detekcji gazów z oprogramowaniem PSIM, takim jak Synapse PSIM Server czy Neuron PSIM Serve, umożliwia zaawansowane monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach. Detektory LPG rozmieszczone w strategicznych punktach obiektu są połączone z centralą kontrolną, która analizuje dane w czasie rzeczywistym.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego stężenia LPG system automatycznie uruchamia odpowiednie procedury alarmowe, informując personel o zagrożeniu i inicjując działania awaryjne, takie jak ewakuacja czy zamknięcie zaworów gazowych.

System detekcji CO w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem PSIM

Podobnie jak systemy detekcji LPG, w przypadku CO mogą być zintegrowane z platformami PSIM, co zapewnia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach. Detektory monitorujące stężenie tlenku węgla w powietrzu przesyłają dane do centrali, która analizuje je w czasie rzeczywistym.

Integracja systemów detekcji CO z PSIM umożliwia również automatyczne generowanie raportów i analiz, co jest niezbędne do oceny skuteczności instalacji oraz planowania działań prewencyjnych. Dzięki zaawansowanej wizualizacji, a także możliwości integracji z innymi systemami zabezpieczeń PSIM zapewniają kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach o różnej skali czy przeznaczeniu.

Scroll to Top
Scroll to Top