Wybrane wdrożenia

PWK Legionowo

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Legionowo.
Długość sieci wodociągowej Legionowa wynosi obecnie ok 100 km a na terenie miasta rozproszonych jest pięć stacji wodociągowych oraz stacja uzdatniania wody. Miasto posiada także sieć kanalizacji rozdzielczej o długości ok. 118 km, z siecią 22 obiektów przepompowni ścieków.

Wdrożenie

Prowadzenie w 2007 oraz 2011 roku rozbudowy sieci obiektów przepompowni ścieków, spowodowało konieczność wprowadzenia centralnego monitoringu stanu technicznego obiektów zlokalizowanych na terenie całego miasta.

Monitoring objął 22 obiekty przepompowni, 4 obiekty hydroforni oraz stację uzdatniania wody w zakresie odczytu parametrów związanych z obecnością zasilania, czasem pracy oraz awariami pomp, stanu zasuw oraz sygnałów o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa obiektu. W budynku PWK Legionowo został zainstalowany centralny system monitoringu BMS w oparciu o Neuron BMS Server. Sygnały pochodzące ze wszystkich monitorowanych obiektów prezentowane są na ekranie stacji roboczej w pomieszczeniu centralnego monitoringu.

Scroll to Top
Scroll to Top