Technologia

eQuest

Technologia eQuest™​

eQuest™ framework to otwarta biblioteka obiektów programistycznych do tworzenia oprogramowania w architekturze Klient-Serwer, zorientowana na integrację protokołów komunikacyjnych z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym.​ Technologia eQuest™ łączy w sobie szereg narzędzi, metodyk oraz środowisko programistyczne. W skład tego środowiska wchodzą między innymi:​
  • bezpieczny system operacyjny klasy UNIX,​
  • transakcyjna baza danych SQL,​
  • środowisko projektowania repozytorium bazy danych,​
  • środowisko wersjonowania kodu źródłowego,​
  • biblioteka klas i komponentów programistycznych,​
  • metodyka tworzenia aplikacji webowych,​
  • przeglądarka internetowa.​​
Schemat systemu XBMS
Technologię opracowaliśmy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć inżynierii oprogramowania (min. metodyki Agile, notacji UML itd). To co wyróżnia eQuest™ to wielowarstwowa architektura wewnętrzna oraz standardy, pozwalające zespołom programistów tworzyć aplikacje komunikacyjne oraz webowy interfejs użytkownika, korzystając z gotowych i sprawdzonych bibliotek.

Architektura Klient-Serwer

Architektura Klient-Serwer, to współczesny model budowania systemów informatycznych, pozwalający uzyskać szereg istotnych korzyści, pozwalających na zwiększenie elastyczności, skalowalności oraz bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Centralnym elementem tej architektury jest serwer, na którym zlokalizowane są usługi oraz baza danych. Do serwera mogą łączyć się klienci za pomocą stacji roboczych lub urządzeń mobilnych aby uruchamiać aplikacje za pomocą przeglądarki internetowej.

Dostęp do usług niezależny od ich fizycznej lokalizacji.​

Serwer może być zlokalizowany w dowolnym miejscu w zasięgu sieci lokalnej, korporacyjnej lub Internet. Do celów przetwarzania w chmurze, może znajdować się fizycznie w dowolnym Data Center (kolokacja) lub wirtualnie np. w usłudze Microsoft Azure lub Amazon AWS.

Integracja na wielu poziomach​​

Serwer z eQuest™ jest skutecznym narzędziem do integracji wewnętrznej infrastruktury budynkowej. Dostarcza elastycznych metod integracji, obejmujących: pojedyncze sieci i urządzenia, instalacje w całych budynkach lub grupie budynków w architekturze rozproszonej.

Metody integracji​

Oprogramowanie eQuest™ zainstalowane na serwerze, rozwiązuje problem swobodnej integracji komunikacji z wielu standardów sieci obiektowych oraz urządzeń niezależnych producentów w każdym typie budynku. Skuteczna integracja jest możliwa dzięki szerokiej gamie drajwerów do różnych protokołów komunikacyjnych oraz środowisku do przetwarzania danych z wbudowanym kompilatorem języka programowania. Technologia eQuest™ eliminuje konieczność stosowania kosztownych urządzeń pośredniczących (logicznych bram lub routerów programowalnych), przez co proces integracji jest prostszy, efektywny oraz bardziej ekonomiczny.

Bezpośrednia

Metoda integracji w oparciu o serwer lokalny (komputer IPC) z eQuest™, polegająca na bezpośrednim podłączeniu magistral lub urządzeń do portów komunikacyjnych serwera. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, zalecane dla małych instalacji budynkowych np. do monitoringu pojedynczej centrali SSP, SSWiN lub sieci central wentylacyjnych.

Lokalna

Metoda integracji w oparciu o serwer lokalny z technologią eQuest™, wydzieloną sieć Ethernet (LAN) oraz konwertery portów szeregowych. To bardzo efektywny i obecnie bardzo popularny rodzaj integracji dla pojedynczego budynku. Może być stosowany praktycznie we wszystkich rodzajach obiektów, niezależnie od ich wielkości.

Strefowa

Integracja w oparciu o serwer strefowy z technologią eQuest™, sieć korporacyjną przedsiębiorstwa oraz (opcjonalnie) konwertery portów szeregowych. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, podobne do metody lokalnej, jednak dzięki szybkiej sieci światłowodowej dostępnej na terenie kraju, możliwa jest integracja infrastruktury wewnętrznej do 190 budynków

Hierarchiczna

Integracja w oparciu o serwer nadrzędny, serwery strefowe (od 1 do 32) oraz sieć korporacyjną przedsiębiorstwa. Może obejmować budynki zlokalizowane na terenie gmin, aglomeracji, województw lub całego kraju. Połączona z metodą integracji strefowej, pozwala połączyć w jeden system do 32 serwerów strefowych eQuest™, umożliwiając najbardziej ekonomiczną integrację nawet do 6080 obiektów. Komunikacja z wielu serwerów strefowych trafia do serwera nadrzędnego, który gromadzi przetworzone informacje, umożliwiając nadzór oraz zarządzanie rozległą infrastrukturą, poprzez specjalizowane aplikacje.

W chmurze

Serwer z eQuest™ może być umieszczony w lokalnym centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa lub organizacji jako chmura prywatna. Przedsiębiorstwo jest wówczas właścicielem serwera i może samodzielnie zarządzać usługami w chmurze. Architektura integracji oparta jest na idei IoT (Internet of Things), zakłada, że każde urządzenie (sterownik, czujnik, termostat itd.) samodzielnie nawiązuje połączenie z serwerem nadrzędnym w chmurze i przesyła tam odczytane informacje. Serwer z eQuest™ może być umieszczony w usłudze Microsoft Azure, Amazon Web Services lub centrum przetwarzania danych dowolnego dostawcy usług kolokacji serwerów w modelu PaaS (Platform as a Service) jako chmura publiczna. Przedsiębiorstwo nadal jest właścicielem serwera, jednak zarządzanie usługami w chmurze zleca firmie zewnętrznej w modelu SaaS (Software as a Service). Możliwy jest także trzeci wariant np. z udziałem dwóch serwerów z eQuest (jeden prywatny a drugi publiczny), w którym obydwa realizują chmurę hybrydową. Taka architektura może być bardzo przydatna gdy chcemy udostępnić publicznie tylko wybrane informacje np. pracownikom, służbom technicznym lub kadrze zarządzającej.

Cyberbezpieczeństwo​

Podstawowym warunkiem budowy bezpiecznego systemu monitoringu jest zachowanie najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa w zakresie systemu operacyjnego, dostępu do oprogramowania aplikacyjnego oraz narzędzi inżynierskich. Oferujemy rozwiązania w oparciu o system klasy UNIX, którego cechą nadrzędną jest proaktywne bezpieczeństwo aplikacji, użytkowników oraz danych. System posiada wbudowane mechanizmy kryptograficzne oraz standardy cyberbezpieczeństwa, pozwalające zachować bezkompromisowy poziom ochrony przed potencjalnymi atakami. Technologia eQuest™ dostarcza wielu własnych mechanizmów wspierających cyberbezpieczeństwo, takich jak: ścisła kontrola uprawnień użytkowników, autoryzacja oraz centralna identyfikacja i uwierzytelnianie. Każdy użytkownik posiadający konto na serwerze posiada odpowiednio skonfigurowane uprawnienia, ściśle określające jego zakres dostępu. Administrator może precyzyjnie nadawać uprawnienia do elementów składowych oprogramowania administracyjnego oraz do map i obiektów wizualizacyjnych.

Niezawodność​

Serwery z eQuest™ mogą pracować w klastrze zapewniającym płynną (automatyczną) redundancję oprogramowania. To sprawdzone rozwiązanie, pozwalające dynamicznie rozdzielać komunikację w grupie serwerów posiadających ten sam wspólny adres IP. Jeden z serwerów (master), przejmuje obsługę całej docierającej do niego komunikacji, będąc jednocześnie routerem synchronizującym dane dla pozostałych maszyn w grupie. W przypadku awarii mastera, kolejny serwer z grupy (backup), automatycznie przejmuje obsługę całego ruchu kierowanego pod wspólny adres IP. Zastosowanie klastra serwerów ma szczególne znaczenie w rozwiązaniach opartych o przetwarzanie w chmurze, integracji hierarchicznej oraz strefowej. Jest zalecane wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie ciągłości monitoringu np. w szpitalach, serwerowniach lub rozbudowanych układach w architekturze rozproszonej, gdzie awaria jednego węzła może spowodować paraliż części lub całości systemu nadzoru.
Redundancja w XBMS

Drajwery​

Technologia eQuest™ obsługuje szeroką gamę otwartych protokołów komunikacyjnych, umożliwiając projektantom pełną swobodę wyboru sieci, urządzeń oraz systemów pochodzących od różnych producentów.

Drajwery otwartych protokołów komunikacyjnych​

Narzędzia dla integratorów
i operatorów

NetBinder

NetBinder™​

NetBinder™ to narzędzie do integracji sieci oraz urządzeń, będące integralną częścią każdego serwera z technologią eQuest™. Umożliwia w czasie rzeczywistym kontrolę komunikacji, diagnostykę działania drajwerów oraz udostępnia funkcje, pozwalające tworzyć powiązania i sprawnie nimi zarządzać.

Na etapie wdrożenia NetBinder™ oferuje integratorom środowisko programistyczne języka iBASIC z wbudowanymi mechanizmami pracy grupowej, składające się z edytora kodu źródłowego z wbudowanym generatorem szablonów syntaktycznych, kompilatora oraz debuggera.

NetBinder umożliwia tworzenie szybkich powiązań między dowolnymi parametrami (1 do 1 oraz 1 do wiele) za pomocą techniki „drag/drop” bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. W tym trybie powiązania powstają automatycznie w postaci kodu źródłowego w języku iBASIC.

W przypadku konieczności zastosowania bardziej złożonej logiki lub wykonania zaawansowanych powiązań korelacyjnych (wiele do wiele), odpowiednie funkcje można programować samodzielnie bezpośrednio w kodzie języka iBASIC.

DevLog

DevLog​™

DevLog™ to oprogramowanie przeznaczone dla operatorów do zarządzania zdarzeniami alarmowymi oraz strumieniami wideo. DevLog pełni rolę monitora w architekturze klient-serwer, pozwalając na wielostanowiskowe monitorowanie dużej ilości szybko pojawiających się alarmów, pochodzących z wielu rozproszonych obiektów w korelacji ze strumieniami video z kamer CCTV.

Aplikacja została zaprojektowana jako pełnoekranowa, wymagająca oddzielnego monitora lub najlepiej kilku monitorów. Pozwala na selektywne zarządzanie alarmami z wielu źródeł, ściśle współpracując z interfejsem graficznym wizualizacji. Część administracyjna aplikacji DevLog znajduje się w aplikacji WebAdmin. Można tam zdefiniować strukturę monitorowanych obiektów, która będzie wykorzystywana jako element składowy dynamicznych filtrów oraz rejestr kamer CCTV.

DevLog umożliwia definiowanie własnych filtrów. W razie potrzeby użytkownik może definiować filtry dynamicznie, prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego, podając nazwę oraz sposób sortowania. W ramach utworzonego filtra może definiować wiele kryteriów wyszukiwania, które mogą działać na zasadzie koniunkcji lub alternatywy.

W przypadku nadejścia zdarzenia alarmowego, informacje o jego wystąpieniu wyświetlana jest na zakładce widoku liniowego oraz stosu w środkowym oknie aplikacji. W zależności od priorytetu alarmom towarzyszy kolor oraz dźwięk. Dodatkowo z alarmami mogą być skojarzone strumienie z kamer CCTV, które mogą przełączać się automatycznie (lub ręcznie) w momencie wystąpienia alarmu. Jeśli do alarmu jest przypisana procedura to operator jest zobowiązany do zatwierdzenia alarmu przez wykonanie tej procedury.

Raporty i trendy​

W technologii eQuest™ można tworzyć wykresy trendów oraz raporty w szybki i bardzo efektywny sposób. W przypadku raportów pozwala na to zestaw gotowych szablonów, pozwalający uzyskać prezentację wyników w postaci tabelarycznej lub wykresów. Trendy są generowane na podstawie danych skonfigurowanych przez użytkownika za pomocą formularza. Użytkownik decyduje o formie oraz wyglądzie. Jeśli raporty wygenerowane z szablonów nie są wystarczające, wówczas można skorzystać z wbudowanego języka opisu dokumentów eXML w celu zaprogramowania bardziej skomplikowanego zestawienia. Raporty mogą być generowane automatycznie i przechowywane na serwerze w postaci plików PDF.

Sieć VPN​

eQuest™ posiada wbudowaną  sieć prywatną. Serwery integracyjne, instalowane w wielu różnych obiektach mogą łączyć się do centralnego serwera w celu przyłączenia do wspólnej sieci VPN. Odbywa się to niezależnie od lokalnej konfiguracji oraz warunków połączenia udostępnionych przez lokalnych dostawców usług IT. Jest to bardzo korzystna funkcjonalność w przypadku rozbudowanych instalacji rozproszonych, gdzie występuje konieczność okresowej aktualizacji oprogramowania dla wielu serwerów oraz niezawodnego dostępu do usług pracy grupowej.
Sieć VPN w eQest

Mechanizmy pracy grupowej​

Rozwiązania dostępne w eQuest™ umożliwiają skuteczną realizację idei pracy grupowej przez Internet. System nadzoru może być uruchomiony zdalnie z wykorzystaniem sieci VPN. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, polegające na podziale zadań. Instalacja urządzeń, ułożenie okablowania oraz podłączenie może być wykonane przez specjalizowaną ekipę montażową lokalnie na obiekcie, jednak kontrola komunikacji, integracja oraz uruchomienie systemu nadzoru odbywa się już zdalnie. W zależności od potrzeb instalacja może być realizowana przez jedną lub wiele osób, bez konieczności ponoszenia kosztów pobytu na obiekcie.
Mechanizmy pracy grupowej - eQuest
Scroll to Top
Scroll to Top